โรงเรียนบ้านรวมใจ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านรวมใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านรวมใจ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พงศกร เกเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมใจ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา​ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน​ ชั้นอนุบาล​ -​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายต่าง ๆ กฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน ให้ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลาและให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านรวมใจ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พงศกร เกเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมใจ เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู และเจิมหนังสือ พร้อมกล่าวโอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านรวมใจ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านรวมใจ ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้